OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH (OWS)

wydanie numer 1 z dnia 04.08.2021 r.
 
§1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Wyrobów Kosmetycznych mają wyłącznie zastosowanie do sprzedaży produktów kosmetycznych, bez względu na ich typ i rodzaj, dystrybuowanych przez OPTOPOL Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawierciu na terytorium Polski.
2. Wyrażenia opisane wielką literą w Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie:
1) Cennik – standardowy cennik sporządzony przez OPTOPOL Technology zawierający ceny jednostkowe za poszczególne typy i rodzaje WYROBÓW;
2) Kupujący – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
3) OPTOPOL Technology –7 OPTOPOL Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawierciu, ulica Żabia 42, 44-100 Zawiercie;
4) OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży WYROBÓW przez OPTOPOL Technology;
5) ROZPORZĄDZENIE - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych.
6) WYROBY –produkty kosmetyczne w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA, bez względu na typ i rodzaj, aktualnie dystrybuowane przez OPTOPOL Technology na terytorium Polski;
7) WYROBY SPECJALISTYCZNE– produkty kosmetyczne w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA, bez względu na typ i rodzaj, aktualnie dystrybuowane przez OPTOPOL Technology na terytorium Polski, które zgodnie ze wskazaniem producenta, w szczególności instrukcją używania i usuwania, mogą być używane wyłącznie dla wykonywania zabiegów przez profesjonalnego użytkownika, to jest osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie lub doświadczenie w zakresie używania danego produktu kosmetycznego oraz w miejscach odpowiednio przygotowanych w ramach .
8) Zamówienie –zamówienie Kupującego zawierające ofertę nabycia WYROBÓW, określające, co najmniej: typ i rodzaj WYROBÓW, cenę - zgodnie z Cennikiem lub ofertą, proponowany termin dostawy, akceptację niniejszych OWS, a także dane kontaktowe Kupującego, w tym adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego. OPTOPOL Technology rekomenduje złożenie zamówienia z wykorzystaniem formularza zamówienia udostępnionego przez Przedstawiciela Medycznego – pracownika OPTOPOL Technology.
3. OWS stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży WYROBÓW, także w przypadku wyraźnego niepowołania się przez Kupującego na OWS w Zamówieniu, chyba, że strony umowy sprzedaży wyraźnie postanowiły na piśmie pod rygorem nieważności o wyłączeniu zastosowania OWS albo też o wyłączeniu niektórych tylko postanowień OWS.
4. Do umów sprzedaży WYROBÓW mają zastosowania OWS w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy sprzedaży.
5. OWS są udostępnione w postaci elektronicznej na stronie internetowej OPTOPOL Technology: www.optopol.com.pl oraz stanowią część formularza Zamówienia udostępnionego przez Przedstawiciela Medycznego – pracownika OPTOPOL Technology.
6. OWS nie stosuje się do umowy sprzedaży WYROBÓW zawartej z konsumentem oraz do sprzedaży WYROBÓW innych niż WYROBY SPECALISTYCZNE przez sklep internetowy OPTOPOL Technology.
7. Wyrażenia użyte w liczbie pojedynczej lub w liczbie mnogiej mają znaczenie nadane im powyżej w pkt 2.
 
§2 Zasady współpracy
1. WYROBY SPECJALISTYCZNE nie są przeznaczone do dalszej dystrybucji lub dalszej sprzedaży przez Kupującego za wyjątkiem sprzedaży w ramach wykonania profesjonalnego zabiegu z użyciem WYROBU SPECJALISTYCZNEGO.
2. WYROBY inne niż WYROBY SPECJALISTYCZNE mogą być sprzedane przez Kupującego wyłącznie bezpośrednio do konsumenta za pomocą strony internetowej Kupującego autoryzowanej przez OPTOPOL Technology lub poprzez bezpośrednią sprzedaż do konsumenta w lokalu Kupującego autoryzowanym przez OPTOPOL Technology. Autoryzacja strony internetowej odbywa się po zapoznaniu się OPTOPOL Technology z treścią i funkcjonalnościami strony internetowej, w terminie do 14 (czternastu) dni od daty przekazania do OPTOPOL Technology wszystkich danych dotyczących strony internetowej, w tym jej adresu. Bezpośrednia sprzedaż do konsumenta oznacza sprzedaż w lokalu Kupującego przeznaczonym do wyłącznej sprzedaży WYROBÓW innych niż WYROBU SPECJALISTYCZNE odpowiednio przygotowanym do prezentacji oraz sprzedaży WYROBÓW innych niż WYROBY SPECJALISTYCZNE. OPTOPOL Technology może odmówić autoryzacji strony internetowej lub lokalu Kupującego jeśli ich wygląd lub funkcjonalność nie jest odpowiednia do sprzedaży WYROBÓW innych niż WYROBY SPECJALISTYCZNE.
3. Kupujący nie jest uprawniony do sprzedaży WYROBÓW w inny sposób niż opisany w pkt 1 lub pkt 2, w zależności od przypadku.
4. Kupujący określa samodzielnie cenę sprzedaży WYROBU. OPTOPOL Technology sugeruje, aby Kupujący nie stosował polityki cenowej, polityki rabatowej, upustów lub cen, które powodują, iż cena sprzedaży WYROBU przez Kupującego będzie ceną niższą niż cena sprzedaży wynikająca z umowy sprzedaży zawartej z OPTOPOL Technology.
5. Kupujący nie może kierować WYROBÓW do porównywania w jakichkolwiek porównywarkach cenowych.
 
§3 Umowa sprzedaży
1. Zawarcie umowy sprzedaży WYROBÓW następuje przez złożenie Zamówienia i przyjęcie lub wykonanie tego Zamówienia przez OPTOPOL Technology, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. OPTOPOL Technology może jednak w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania Zamówienia odmówić jego przyjęcia zawiadamiając Kupującego.
2. Zamówienie powinno zostać przekazane OPTOPOL Technology w taki sposób, aby możliwa była pełna identyfikacja treści Zamówienia. Zamówienie niepełne, nieczytelne lub zawierające jakiekolwiek sprzeczności, czy niejasności nie jest zamówieniem wiążącym OPTOPOL Technology.
3. Umowa sprzedaży WYROBÓW może zostać także zawarta w każdy inny sposób dopuszczalny prawem, w tym poprzez złożenie oferty przez OPTOPOL Technology oraz jej przyjęcie przez Kupującego w okresie ważności tej oferty handlowej.
4. OPTOPOL Technology ma prawo zmienić termin/terminy dostawy albo wydania WYROBÓW o nie więcej niż 10 (dziesięć) dni kalendarzowych za powiadomieniem Kupującego, co nie uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz nie stanowi podstawy do kierowania wobec OPTOPOL Technology jakichkolwiek roszczeń.
 
§4 Opakowanie
1. WYROBY przeznaczone do sprzedaży pakowane są w oryginalne opakowania i oznaczone są oryginalnymi etykietami producenta WYROBU lub etykietami OPTOPOL Technology.
2. Kupujący nie jest uprawniony do usuwania jakichkolwiek oznaczeń, etykiet lub innego rodzaju informacji zamieszczonych na WYROBACH lub na opakowaniach dla WYROBÓW przeznaczonych przez Kupującego do dalszej sprzedaży.
3. Kupujący nie jest uprawniony do rozpakowania pojedynczych WYROBÓW, WYROBÓW sprzedawanych i zapakowanych jako całe zestawy, jeżeli są przeznaczone przez Kupującego do dalszej sprzedaży.
 
§5 Warunki wydania
1. Kupujący ma obowiązek odbioru WYROBÓW zgodnie z umową sprzedaży. Zmiana terminu odbioru WYROBÓW wymaga zawsze wyraźnej pisemnej zgody ze
strony OPTOPOL Technology. W przypadku, w którym Kupujący nie odbierze WYROBÓW w umówionym terminie, OPTOPOL Technology ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i zażądać od Kupującego naprawienia wynikłej z tego szkody
2. WYROBY wydawane są w pod adresem siedziby OPTOPOL Technology, o ile umowa sprzedaży nie stanowi wyraźnie inaczej.
3. Potwierdzenie wydania WYROBÓW następuje za pomocą powiadomienia wysłanego SMS-em lub pocztą elektroniczną z wykorzystaniem danych Kupującego wpisanych w Zamówieniu.
6. Ryzyko6przypadkowej6utraty,6uszkodzenia6lub6zniszczenia6WYROBÓW6przechodzi6na6Kupującego z chwilą ich wydania Kupującemu albo osobie lub przewoźnikowi przez niego upoważnionemu.
 
§6 Cennik. Zapłata. Zastrzeżenie prawa własności
1. Aktualnie obowiązujący Cennik jest udostępniany przez Przedstawiciela Medycznego – pracownika OPTOPOL Technology, w szczególności przy złożeniu Zamówienia przez Kupującego. Na żądanie Kupującego Cennik zostanie mu niezwłocznie przekazany przez OPTOPOL Technology w formie dokumentowej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego. OPTOPOL Technology i Kupujący mogą ustalić na piśmie odrębne warunki cenowe inne niż podane w Cenniku, w szczególności poprzez uzgodnienie rabatów i zasad ich stosowania.
2. Zmiany Cennika następują poprzez udostępnienie nowego, zmienionego Cennika zgodnie z ust. 1 powyżej.
3. Wszelkie koszty związane z zakupem WYROBÓW ponosi Kupujący, o ile umowa sprzedaży nie stanowi wyraźnie inaczej.
4. Kupujący ma obowiązek dokonać zapłaty za sprzedane WYROBY w terminie określonym w umowie sprzedaży lub na fakturze VAT. W przypadku, w którym łączna cena sprzedaży objęta daną jedną umową sprzedaży jest wyższa niż 400,00 złotych (kwota bez podatku VAT), koszt opakowania i transporty zawarty jest w cenie sprzedaży. W przypadku, w którym łączna cena sprzedaży objęta daną jedną umową sprzedaży jest niższa lub równa kwocie 400,00 złotych (kwota bez podatku VAT), Kupujący jest zobowiązany zapłacić opłatę za opakowanie zgodnie  Cennikiem oraz zapłacić wynagrodzenie za usługę transportu.
5.. Zmiana terminu zapłaty wymaga zawsze wyraźnej pisemnej zgody ze strony OPTOPOL Technology. W przypadku, w którym Kupujący nie dokona zapłaty ceny za WYROBY w umówionym terminie OPTOPOL Technology ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i zażądać od Kupującego naprawienia wynikłej szkody.
6. OPTOPOL Technology zastrzega sobie prawo własności WYROBÓW aż do uiszczenia za nie całości ceny. W przypadku, w którym Kupujący opóźnia się z zapłatą ceny sprzedaży ponad 3 (trzy) dni od daty zapłaty wskazanej na fakturze VAT lub w umowie sprzedaży, OPTOPOL Technology ma prawo wezwać Kupującego do zapłaty z zastrzeżeniem zwrotu WYROBÓW, za które cena nie została zapłacona. W przypadku, w którym Kupujący nie dokona zapłaty ceny sprzedaży, OPTOPOL Technology ma prawo odebrać WYROBY, za które cena nie została zapłacona i obciążyć Kupującego8wszelkimi8kosztami i wydatkami związanymi z odbiorem tych WYROBÓW od Kupującego.
7. OPTOPOL Technology ma prawo obciążyć Kupującego kosztami opłat pocztowych związanych z wysyłanymi do niego wezwaniami do zapłaty, notami obciążeniowymi oraz inną korespondencją odnoszącą się do braku zapłaty ceny za WYROBY lub wynagrodzenia za usługę transportu, według obowiązującej taryfy operatora pocztowego.
8. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie jakiejkolwiek kwoty ceny sprzedaży OPTOPOL Technology ma prawo wstrzymać wydawanie WYROBÓW Kupującemu do czasu zapłaty całości wszystkich wymagalnych kwot ceny sprzedaży wraz z odsetkami za opóźnienie w zapłacie w transakcjach handlowych.
 
§ 7. Odpowiedzialność
1. Zasady odpowiedzialności za WYRÓB określa ROZPORZADZENIE oraz przepisy krajowe wydane na jego podstawie.
2. OPTOPOL Technology ponosi odpowiedzialność za WYRÓB jako jego importer lub dystrybutor, w zależności od przypadku,  zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM.
3. OPTOPOL Technology nie udziela żadnych gwarancji, w tym gwarancji jakości na WYRÓB. Rękojmia za wady za WYRÓB jest w całości wyłączona.
Kupujący ma obowiązek sprawdzić ilość i ewentualne uszkodzenia etykiet lub opakowania lub braki etykiet na WYROBACH w chwili ich wydania.
3. OPTOPOL Technology nie ponosi odpowiedzialności za użycie WYROBU niezgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami, informacjami przekazanymi przez producenta załączonymi do WYROBU, zastosowania WYROBÓW z uszkodzonym opakowaniem lub etykietą lub z brakiem etykiety lub też za stosowanie WYROBU przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie zastosowania lub aplikowania WYROBU.
4. WYRÓB powinien zostać zużyty w terminie jego ważności wskazanym przez producenta WYROBU.
5. OPTOPOL Technology nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, jeżeli wynika to z działania siły wyższej rozumianej jako nadzwyczajne, zewnętrzne wydarzenie, któremu nie można zapobiec, powodujące niemożność wykonania przez OPTOPOL Technology jego zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, co w szczególności obejmuje: wojnę, trzęsienie ziemi, powódź, huragan i inne klęski żywiołowe, niepokoje społeczne, działanie organów władzy publicznej, pandemia lub skutki jej wystąpienia, powódź, pożar, eksplozja, przerwy w dostawie energii elektrycznej.
 
§ 8. Procedura reklamacyjna.
1. Kupujący zobowiązany jest zgłosić reklamację dotycząca ilości oraz ewentualnych uszkodzeń etykiet lub opakowania lub braki etykiet WYROBÓW najpóźniej w chwili ich odbioru. W razie nie zgłoszenia przez Kupującego reklamacji zgodnie ze zdaniem poprzedzającym uznaje się, że Kupujący otrzymał WYROBY w pełnej zgodności z umową sprzedaży.
2. Kupujący jest zobowiązany zgłosić reklamację w zakresie jakości WYROBU niezwłocznie po jego otwarciu lub po otrzymaniu reklamacji od konsumenta.
3. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać określenie Kupującego, precyzyjne określenie brakujących rodzaju i ilości WYROBÓW, których reklamacja dotyczy lub określenie rodzaju i ilości WYROBÓW z uszkodzonymi etykietami lub opakowaniami lub z brakującymi etykietami. Do reklamacji należy załączyć fotografie WYROBÓW, których dotyczy reklamacja, jeśli są w posiadaniu Kupującego. W przypadku reklamacji co do jakości WYROBU należy dokładnie opisać WYRÓB, data nabycia od OPTOPOL Technology z powołaniem faktury VAT, data dalszej sprzedaży przez Kupującego na rzecz konsumenta lub datę otwarcia przez Kupującego. Reklamacja powinna zostać przekazana OPTOPOL Technology w taki sposób, aby możliwa była pełna identyfikacja treści reklamacji. Reklamacja niepełna, nieczytelna lub zawierająca sprzeczności, czy niejasności, jak też nie zawierająca podpisu składającego reklamację nie stanowi skutecznie złożonej reklamacji.
4. Reklamacja4powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@bogdani.pl
5. W razie złożenia reklamacji dotyczącej jakości WYROBÓW, Kupujący ma obowiązek odebrać WYRÓB od konsumenta lub odpowiednio zabezpieczyć wadliwe WYROBY do chwili ich odbioru lub zbadania przez OPTOPOL Technology.
6. OPTOPOL Technology zobowiązuje się rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego do 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Termin, o którym mowa powyżej może ulega przedłużeniu o czas niezbędny dla zbadania WYROBU, w zakresie którego została zgłoszona reklamacja lub uzyskania stanowiska producenta WYROBU.
7. Rozpatrzenie przez OPTOPOL Technology zgłoszenia reklamacyjnego następuje wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kupującego,
z którego zostało przesłane zgłoszenie reklamacyjne. W razie uznania reklamacji za zasadną, OPTOPOL Technology uzupełni brakująca ilość WYROBÓW lub dostarczy WYROBY należycie opakowane i zawierające etykiety lub zwróci Kupującemu część ceny sprzedaży w zakresie WYROBÓW, których dotyczy uznana reklamacja, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty przekazania decyzji OPTOPOL Technology co do rozpatrzenia reklamacji.
8. Zwrot wadliwych WYROBÓW następuje na adres siedziby OPTOPOL Technology i na koszt OPTOPOL Technology.
9. OPTOPOL Technology ma prawo odmówić wykonania rozpatrzonej reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich wymagalnych kwot ceny sprzedaży lub innych należności na rzecz OPTOPOL Technology tytułem ceny za WYROBY.
10. Rozpatrzenie reklamacji w powyższy sposób kończy ostatecznie procedurę reklamacyjną i wyłącza dalsze roszczenie Kupującego wobec OPTOPOL Technology.
 
§9 Postanowienia końcowe
1. OPTOPOL Technology nie ma obowiązku sprzedaży WYROBÓW i współpracy z Kupującym.
2. Cennik oraz warunki i zasady sprzedaży Towarów stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa OPTOPOL Technology, której Kupujący zobowiązuje się bezterminowo zachować w tajemnicy, nie ujawniać i nie udostępniać osobom trzecim, ani nie wykorzystywać dla innych celów niż nabywanie Towarów od OPTOPOL Technology.
3. Wyłącza się dochodzenie przez Kupującego jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wobec OPTOPOL Technology dotyczących wykonania umowy sprzedaży, w tym4mogących4powstać4w4związku z reklamacją dotyczącą WYROBÓW za wyjątkiem szkody wyrządzonej winą umyślną.
4. OPTOPOL Technology nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, szkody pośrednie i ewentualne.
5. Przeniesienie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży przez Kupującego na osobę trzecią, jak również dokonywanie jakichkolwiek potrąceń, może nastąpić tylko za pisemną zgodą OPTOPOL Technology.
6. Nieważność lub bezskuteczność jednego z postanowień niniejszych OWS nie narusza ważności lub skuteczności innych postanowień niniejszych OWS. W takim wypadku w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
7. W sprawach nieuregulowanych OWS stosuje się przepisu Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
8. Wszelkie spory wynikające z tytułu sprzedaży WYROBÓW rozstrzygane będą sąd właściwy miejscowo dla siedziby OPTOPOL Technology.
 
OPTOPOL Technology Sp. z o.o.