Regulamin

Regulamin konkursu „Wygraj zaproszenie do udziału w Konferencji 53. Zjazd Okulistów Polskich”
 
§ 1.Definicje
 
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
 1. „Konkurs” – konkurs „Wygraj zaproszenie do udziału w Konferencji 53. Zjazd Okulistów Polskich” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest OPTOPOL Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawierciu, ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, pod numerem KRS 0000195272, kapitał zakładowy 506.000,00 zł, NIP: 649-19-87-762, reprezentowana przez Marcina Bogdani – Prezesa Zarządu (uprawnionego do samodzielnej reprezentacji).
 3.  „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłaszają swój udział w Konkursie.
 4. „Laureat Konkursu” - osoba, która otrzymała w Konkursie nagrodę przewidzianą Regulaminem Konkursu.
 5. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora.
§ 2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się 4 maja 2022 r. a kończy 24 maja 2022 r.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
 5. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Ogłoszenie o Konkursie zamieszczone będzie  w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Organizatora.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przystępując do Konkursu zgadza się z zapisami niniejszego Regulaminu.
 5. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć w nim udział tylko jeden raz.
§ 4. Zasady Konkursu
 1. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego opisanego w pkt. 2 § 4 niniejszego Regulaminu („Zadanie Konkursowe”).
 2. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu przez Uczestnika Konkursu wszystkich wymienionych niżej czynności we wskazanej kolejności:
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.
§ 5. Rozstrzygnięcie Konkursu
 1. Po zakończeniu Konkursu Komisja wybierze spośród Uczestników, którzy udzielili prawidłowej odpowiedzi 20 Laureatów Konkursu, kierując się posiadaną wiedzą i własną oceną trafności odpowiedzi.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 25 maja 2022 roku.
 3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem swojego adresu e-mail.
§ 6. Nagrody
 1. Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagrody”) stanowi: wejściówka na Konferencję 53. Zjazd Okulistów Polskich organizowany przez PTO.
 2. Organizator zobowiązuje się poinformować Laureata Konkursu o sposobie realizacji Nagrody najpóźniej do dnia 06.06.2022 roku.
 3. Organizator prześle na wskazany przez Laureatów Konkursu adres e-mail szczegóły dotyczące odbioru Nagrody (w tym link do rejestracji na Konferencję 53. Zjazd Okulistów Polski). ).
 4. Laureat Konkursu jest zobowiązany zarejestrować się za pomocą linku otrzymanego od organizatora na Konferencję 53. Zjazd Okulistów Polski.
 5. Laureat Konkursu ma możliwość zrealizować Nagrodę w dniach Konferencji, tj.
  9-11.06.2022 r.
 6. Nagrodę w Konkursie otrzyma wyłącznie Laureat Konkursu wybrany na zasadach określonych
  w § 4 Regulaminu.
 7. Nagroda w Konkursie zostanie przekazane przez Organizatora Konferencji 53. Zjazd Okulistów Polskich.
 8. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych kontaktowych przez Laureata Konkursu.
 10. Organizator nie pokrywa kosztów ewentualnego noclegu Laureata Konkursu.
§ 7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników w formie elektronicznej na adres mailowy newsletter@optopol.com.pl z dopiskiem
„Wygraj zaproszenie do udziału w Konferencji 53. Zjazd Okulistów Polskich”.
 1. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres elektroniczny jak również     dokładny opis i powód reklamacji. Brak poprawnych informacji uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 5 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
§ 8. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U z 2019, 1781). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych
  w ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym, komunikacji z Uczestnikami oraz
  w celu przekazania Nagrody Laureatowi Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.