Optopol Technology Sp. z o.o. udziela gwarancji na sprzedane produkty na następujących warunkach:

 1. Odpowiedzialność Gwaranta obejmuje tylko wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie;
 2. Jeżeli wada taka ujawni się w okresie gwarancji, Gwarant jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej Produktu, dostarczenia nowego Produktu wolnego od wady fizycznej, do obniżenia ceny sprzedaży za Produkt lub do zwrotu zapłaconej ceny sprzedaży za Produkt;
 3. Kupujący ma obowiązek zawiadomić Gwaranta o ujawnieniu się wady fizycznej Produktu w sposób określony w pkt 4) poniżej, niezwłocznie nie później niż w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od jej ujawnienia w każdej możliwej formie;
 4. Zawiadomienie o wadzie fizycznej Produktu, Kupujący ma obowiązek dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Gwaranta: biuro@optopol.com.pl oraz serwis@optopol.com.pl Kupujący może również złożyć zawiadomienie o wadzie na piśmie pod adresem siedziby Gwaranta;
 5. Prawidłowe zawiadomienie o wadzie fizycznej Produktu powinno obejmować: nazwę oraz typ produktu i numer seryjny tożsame z danymi określonymi w niniejszej Karcie Gwarancyjnej, podanie numeru Karty Gwarancyjnej i zwięzły opis stwierdzonej wady fizycznej Produktu lub innej dysfunkcji Produktu sugerującej jego wadliwość;
 6. Uchybienie terminowi do zawiadomienia o wadzie przez Kupującego, zwalnia w tym przypadku Gwaranta z odpowiedzialności gwarancyjnej;
 7. Niezgodność zawiadomienia o wadzie fizycznej z wymaganiami określonymi w pkt 5) powyżej, zawiesza wykonanie obowiązków Gwaranta do czasu uzupełnienia zawiadomienia przez Kupującego; Gwarant niezwłocznie powiadomi Kupującego o nieprawidłowości zawiadomienia o wadzie; jeżeli Kupujący nie uzupełni zawiadomienia w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od daty powiadomienia ze strony Gwaranta, Gwarant w tym przypadku jest zwolniony z odpowiedzialności gwarancyjnej;
 8. Gwarant podejmuje decyzję w zakresie sposobu realizacji jego zobowiązań gwarancyjnych określonych w pkt 2) powyżej samodzielnie, w zależności od rodzaju wady fizycznej Produktu;
 9. Kupujący jest zobowiązany współpracować z Gwarantem w zakresie wykonania zasad i warunków gwarancji. Klient zapewni Gwarantowi dostęp do Produktu w ten sposób, że Klient udostępni Gwarantowi Produkt w miejscu jego wydania albo przekaże Produkt do Gwaranta za pomocą kuriera pod adres siedziby Gwaranta.
 10. Gwarant dokona weryfikacji zawiadomienia o wadzie poprzez sprawdzenie stanu Produktu oraz powiadomi Kupującego o decyzji w zakresie sposobu realizacji jego zobowiązań gwarancyjnych określonych w pkt 2) powyżej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty otrzymania kompletnego zawiadomienia o wadzie oraz dostępu Gwaranta do Produktu zgodnie z pkt. 9) powyżej.
 11. Jeżeli Gwarant usunie wadę fizyczną Produktu poprzez jego naprawę (przeprowadzi naprawę gwarancyjną), wówczas naprawa nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po dniu powiadomienia Kupującego przez Gwaranta o sposobie realizacji zobowiązań Gwaranta, zgodnie z pkt 10) powyżej lub w terminie innym, nie dłuższym jednak niż 60 (sześćdziesiąt) dni od tego dnia roboczego, o którym Gwarant powiadomi Kupującego, w szczególności w przypadku konieczności zapewnienia części/elementów zamiennych lub przekazania Produktu producentowi. Gwarant może zapewnić, według własnych możliwości, produkt zastępczy do używania na czas naprawy;
 12. Kupujący ma obowiązek zawsze udostępnić Gwarantowi (lub osobie przez niego wskazanej) Produkt;
 13. Naprawa gwarancyjna może także nastąpić, według uznania Gwaranta, w miejscu wydania Produktu lub u Gwaranta;
 14. Jeżeli naprawa gwarancyjna następuje w miejscu wydania Produktu, Gwarant ustali z Kupującym dokładny termin wykonania naprawy, a Kupujący jest zobowiązany w tym terminie udostępnić Produkt; odmowa udostępniania Produktu do wykonania w miejscu wydania naprawy gwarancyjnej zwalnia w tym przypadku Gwaranta z odpowiedzialności gwarancyjnej;
 15. Jeżeli naprawa gwarancyjna następuje u Gwaranta, Kupujący ma obowiązek wydać Produkt Gwarantowi za pisemnym potwierdzeniem jego wydania, o ile Klient już uprzednio nie przekazał Produktu do Gwaranta zgodnie z pkt 9) powyżej; odmowa wydania Produktu w miejscu wydania, zwalnia w tym przypadku Gwaranta z odpowiedzialności gwarancyjnej;
 16. Usunięcie wady fizycznej Produktu i zwrotne wydanie Produktu, jeżeli został przekazany Gwarantowi przez Kupującego, wymaga pisemnego potwierdzenia w protokole sporządzanym przez Gwaranta;
 17. Okres naprawy Produktu powoduje przedłużenie okresu gwarancji wyłącznie wówczas, gdy naprawa trwa dłużej niż 30 (trzydzieści) dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego po dniu powiadomienia Kupującego przez Gwaranta o sposobie realizacji zobowiązań Gwaranta zgodnie z pkt 10) powyżej;
 18. W przypadku naprawy Produktu poprzez wymianę w Produkcie istotnych elementów Produktu, okres gwarancji wyłącznie na taki istotny wymieniony element biegnie na nowo od daty wydania Produktu po naprawie gwarancyjnej; w takim przypadku nie ma zastosowania pkt 17) powyżej; długość nowego okresu gwarancji określa Gwarant w odrębnym dokumencie; jeśli okres ten nie został określony wynosi 90 dni od daty dokonania wymiany istotnego elementu Produktu;
 19. Jeżeli Gwarant wymienia Produkt z wadą fizyczną na Produkt wolny od wady, wówczas wydanie nowego Produktu nastąpi w miejscu wydania Produktu z wadą fizyczną, do 14 (czternastu) dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego po dniu powiadomienia Kupującego przez Gwaranta o sposobie realizacji zobowiązań Gwaranta zgodnie z pkt 10) powyżej; Kupujący w chwili wydania mu nowego Produktu ma obowiązek wydać Gwarantowi Produkt z wadą fizyczną; odmowa wydania Produktu z wadą fizyczną w miejscu wydania zwalnia w tym przypadku Gwaranta z odpowiedzialności gwarancyjnej; wydanie nowego Produktu i zwrot Produktu z wadą fizyczną wymaga pisemnego potwierdzenia w protokole sporządzanym przez Gwaranta;
 20. W przypadku wydania nowego Produktu w miejsce Produktu z wadą fizyczną okres gwarancji dla nowego produktu biegnie na nowo od daty jego wydania;
 21. Jeżeli Gwarant dokonuje zwrotu ceny sprzedaży Produktu z wadą fizyczną, wówczas zwrot tej ceny sprzedaży nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po dniu powiadomienia Kupującego przez Gwaranta o sposobie realizacji zobowiązań Gwaranta zgodnie z pkt 10) powyżej i wydaniu Gwarantowi Produktu z wadą fizyczną; odmowa wydania Produktu z wadą fizyczną w miejscu wydania zwalnia w tym przypadku Gwaranta z odpowiedzialności gwarancyjnej; zwrot Produktu z wadą fizyczną wymaga pisemnego potwierdzenia w protokole sporządzanym przez Gwaranta;
 22. Gwarant jest zwolniony z odpowiedzialności gwarancyjnej w następujących przypadkach:
  • wada fizyczna Produktu wynika z wadliwej eksploatacji, konserwacji lub niewłaściwych warunków przechowywania Produktu, niewłaściwych parametrów sieci zasilającej, uszkodzeń powstałych w czasie transportu, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, powstałych wskutek działania czynników zewnętrznych lub innych działań Kupującego lub osób trzecich, niezgodnych z zasadami prawidłowego używania, eksploatacji, konserwacji, przechowywania Produktu,
  • wada fizyczna dotyczy elementów lub części składowych Produktu ulegających zużyciu w trakcie eksploatacji, w tym żarówek, tarczy szlifierskich, frezów, łożysk, impulsów zabiegowych i innych materiałów podlegających zużyciu, bądź elementów lub części składowych Produktu o charakterze jednorazowym,
  • zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych Produktu,
  • samowolnych napraw Produktu prowadzanych przez Kupującego lub osoby trzecie,
  • uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych Produktu;
  • niewykonywania lub nieterminowego wykonywania okresowych przeglądów serwisowych Produktu na warunkach i zasadach wskazanych przez Producenta w instrukcji użytkowania lub podobnym dokumencie dotyczącym zasad eksploatacji Produktu;
 23. W przypadku wymiany elementów lub części składowych Produktu, które są objęte gwarancją, na wniosek Klienta, okres gwarancji na wymieniony element lub część Produktu upływa wraz z upływem okresu gwarancji na Produkt.;
 24. Zobowiązanie gwarancyjne nie obejmuje wykonywania regulacji Produktu, które powinien wykonywać Kupujący według wskazówek zawartych w instrukcji użytkowania;
 25. W przypadku, w którym skorzystanie z uprawnień wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej przez Kupującego okazało się nieuzasadnione, Kupujący jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów, jakie poniósł Gwarant, w związku z przesłaniem Produktu, z odbiorem Produktu, jego demontażem, weryfikacją zawiadomienia o wadzie fizycznej i innymi czynnościami;
 26. W przypadku, w którym Kupujący przekazał Kupującemu Produkt wraz z bazą danych celem wykonania naprawy Produktu, Gwarant – w razie takiej konieczności związanej ze sposobem naprawy Produktu i w celu zabezpieczenia bazy danych – utrwali bazę danych na odrębnym nośniku będącym własnością Gwaranta. Po wykonaniu naprawy baza danych zgrywana jest ponownie na Produkt, natomiast z nośnika Gwaranta baza danych usuwana jest w sposób trwały;
 27. Przeniesienie uprawnień z tytułu gwarancji wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem bezskuteczności;
 28. Karta Gwarancyjna jest sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kupujący, a jeden Gwarant.
Odpowiedzialność OPTOPOL Technology Sp. z o.o. w Zawierciu z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona w całości.

Wykaz punktów serwisowych

Zawiercie
OPTOPOL Technology Sp. z o.o.
ul. Żabia 42
tel./fax 32 67 228 00 wew. 230

Warszawa
tel. 601 234 235

Poznań
tel. 502 196 138

Gdańsk
tel. 502 195 137

Adresy, numery telefonów i liczba punktów serwisowych może ulec zmianie. Kupujący zobowiązany jest do zweryfikowania wskazanych powyżej informacji odnoszących się do punktów serwisowych z danymi zawartymi na stronie internetowej sprzedawcy optopol.com.pl